سفارش تبلیغ
صبا

اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی


به افراد عصبی که در خیابان به شما تنه می زنند، راه بدهید تا عبور کنند
 
به رانندگان عصبانی و بی منطق که می خواهند از هر گوشه ای زودتر به مقصد برسند، راه بدهید

به کسی که در خیابان به شما بی‌احترامی می کند، بی اهمیت باشید

در برابر کسی که بی محابا به شما ناسزا می گوید، سکوت کنید و محیط را ترک کنید

در برابر کسی که کارهای وقیحانه خود را به شما نسبت می‌دهد، کوتاه بیایید

در برابر  کسی که مدام دروغ می گوید لبخند بزنید و بگذرید، در پی انتقام نباشید

چون آنها به راحتی هر کاری که بخواهند را می کنند!

به سادگی شما را وارد بازی های کثیف خود می کنند


 با بی حیایی و فریاد و دریدگی شما را تا سطح خودشان پایین می کشند

یادتان باشد آنها همیشه حق به جانب هستند و آدم سالم و باشرف از پس آنها برنمی آید
 
ضرب المثلِ "باید با هر کسی مثل خودش بود" را برای رسیدن به آرامش فراموش کنید و از چنین افرادی فقط دور باشید و یقه تان را دست هر دیوانه ای ندهید چون به قول معروف مردم از دور دیوانه اصلی را تشخیص نمی دهند!

??مهراب حیدری