سفارش تبلیغ
صبا

اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی

- 

اگر می خواهید همیشه سعادتمند باشید دوچیزراهرگز فراموش نکنید :

                        اول یاد خدا        دوم یاد مرگ

=======================

 

-  هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری ،آرزوی دیگران است؟

======

-  برای انسان های بزرگ بن بست وجود ندارد، چون بر این باورند که :

 

یا راهی خواهم یافت                 یا راهی خواهم ساخت

======

-  اگر هر روز راهت را عوض کنی ، هرگز به مقصد نخواهی رسید.

======

-  در اندیشه آنچه کرده ای مباش، دراندیشه آنچه نکرده ای باش.

                                                        ======
 - خداوند به
هر پرنده ای دانه ای می دهد، ولی آن را داخل خانه اش نمی اندازد.

======

- ساقه شکستن ، قانون طوفان است، تو نسیم باش و نوازش کن.

======

- از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آنها را خودمان تجربه کنیم

=======

- مشکل که به وجود آمد دنبال چرایی آن نگرد بدنبال راه حل آن باش.

=======

- اسرار خویش به کسی مگوی زیرا :

                  سینه ای که در حفظ راز خود به ستوه آید ،

                 از سینه دیگران نباید انتظار امانت داشته باشد.

========

- به افکار خود اهمیت بدهید،

 این افکار حرف های شما و حرفها اعمال شما می شوند،

 به اعمال خود اهمیت بدهید که این اعمال شخصیت شما می شوند.

=========

- همیشه برای کسی بخند که می دانی به خاطر تو شاد می شود ،

  برای کسی گریه کن که می دانی وقتی غصه داری و اشک می ریزی برات اشک می ریزد ،

 برای کسی غمگین باش که در غمت شریک باشد

=======

- حقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست.

 بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است،

بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش ، بلکه به ناگفته هایش گوش کن.

========

-  اگر می خواهید حقیقتی را خراب کنید ، خوب به آن حمله نکنید، بد از آن دفاع کنید

========

- برای قضاوت در مورد موفقیت خودت ، ببین چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از دست داده ای             

==========
- همیشه
شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است.

========

- مرد بزرگ کسی است که در سینه قلبی کودکانه داشته باشد.

=======

- اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شد.

=========

- زندگی را از طبیعت بیاموزیم :

 

چون بید متواضع باشیم ،  چون سرو  راست قامت‌‌ ، مثل صنوبر  صبور،     

 

مثل بلوط  مقاوم، مثل رود روان،    مثل خورشید با سخاوت

 

و مثل ابر با کرامت باشیم.

==========

-  انسان آن چیزی خواهد شد که خود باور دارد.

==========

- خوشبخت کسی است

که راه قدر دانی از خدمت دیگران را می داند و شادی دیگران را به قدر شادی خود حس می کند

=========

- غنچه خوشبختی در جای تاریک و بی صدا و گودی پنهان،  که بسیار نزدیک به ماست ولی ما کمتر از آنجا می گذریم  و آن دل خود ماست