سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی

 وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز درجه یک کشور از
اول مهر تا  11 بهمن سال آبی 99-98

درصد اختلاف بارندگی
سال آبی جاری با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا 11 بهمن
(میلیمتر)
حوضه های اصلی
(درجه یک)
میانگین 51 ساله * میانگین 11 ساله سال آبی گذشته میانگین 51 ساله * میانگین 11 ساله سال آبی
97-98
سال آبی
98-99
-6 -11 -29 184.1 196 244.2 173.5 دریای خزر
37 61 -1 190.8 162.3 263.7 260.6 خلیج فارس و دریای عمان
-17 -25 -50 139.1 153.5 231.7 115.6 دریاچه ارومیه
44 72 42 68.4 57.1 69 98.2 فلات مرکزی
116 207 421 37.5 26.3 15.5 80.8 مرزی شرق
26 64 24 74.7 57.5 76.2 94.2 قره‌قوم
31 47 5 113.3 100.7 140.8 148.1 کل کشور