سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی

باتوجه آمار بارش در جریان سال آبی 98/99 استانهای جنوبی با بیشترین نزولات جوی نسبت به میانگن دراز مدت را امسال تجربه کرده اند با پیامد سیل وحشتناک و خسارات شدید و استان اردبیل در شمالی ترین بخش کشور با  43/5 - میلی متر نسبت به آمار دراز مدت را داشته . و این از آثار زیانبار تغییرات اقلیمی و زنگ خطر جدی برای مدیریت آب را به صدا درآورده که توجه مردم و مسولین را طلب می کند اما متاسفانه هیچ کدام گوش شنوا ندارند.

بحران آب جدیست و این زنگ خطر مدتهاست به صدا درآمده و نباید لحظه ای درنگ کنیم .

  نام استان     درصد اختلاف
بارش تجمعی mm سالجاری بارش تجمعی درازمدتmm
1 سیستان و بلوچستان  123 31 23
2 کرمان  211 44/5 246/5
3 هرمزگان  247.3  78 217
4 اردبیل  81 108 43/5-